اقتصاد

مسافران پیش از عزیمت از وضعیت پرواز مطلع شوند