اقتصاد

یارانه‌ها از بهمن ماه بر اساس زمان‌بندی واریز می‌شود